Albany Law School

Úvod

Přečtěte si oficiální popis

Východní exteriér

Naše poslání

Albany Law School vzdÄlává a posiluje zítÅejší vůdce v advokátní praxi, podnikání, veÅejný zájem, a vlády. Spojíme uÄebnu k povolání, vlády a komunitu pÅes zkuÅ¡ený založené uÄení, které se zabývají stipendium a robustní síť absolventů a pÅíznivců. UÄení v Albany Law School je spoleÄný podnik mezi studenty a Äleny fakulty, podporované ze strany zamÄstnanců, správců, absolventů a správní rady. NaÅ¡i studenti rozvíjet sofistikovanÄjší chápání právní politiky a doktríny, Å¡irokou Å¡kálu profesních kompetencí, a pevný závazek ke spravedlnosti a etických hodnot.

Naše vize

Právnická Å¡kola Albany je uznávána jako komunita studenta zamÄÅená na studenty, která poskytuje pÅísný a inovativní program právního vzdÄlávání, který odpovídá mÄnícím se potÅebám a pÅíležitostem. Zákon Å¡kola pÅíležitost zahrát cest, které pÅitahují studenty nejrůznÄjších zájmů a pozadí a pÅipravuje absolventy pro mimoÅádné kariéry v právu, podnikání, veÅejný zájem a vlády. Vedená fakulty vÄdců a pedagogů zavázala k prosazování práva a spravedlnosti, budou studenti rozvíjet schopnosti, znalosti a profesionální hodnoty pÅispÄt a vést v globální spoleÄnosti. Jako absolventi budou pÅipojit absolventů komunity prosperující urÄené k úspÄchu právnické fakulty, studentů a jeho poslání.


albanylaw02

Plán: PÅíležitost Cesty

Cesty pÅíležitostí jsou urÄující pro Albany Law School. Na základÄ naÅ¡eho umístÄní, nezávislosti a komunity jsme vytvoÅili možnost Cesty pÅíležitostí, abychom inspirovali, podporovali a pomáhali naÅ¡im studentům, kteÅí zkoumají a usilují o vÄcné oblasti identifikované prostÅednictvím průzkumu trhu, které jsou zralé s kariérovými možnostmi. Tyto cesty zahrnují obchodní, daÅové a finanÄní trhy; Obhajoba obÄanského a trestního práva; Vláda, politika a veÅejná služba; zdraví; Inovace a podnikání; A veÅejného zájmu. Možnosti Cesty formují naÅ¡e vzdÄlávací a mentorské programy, pomáhají nám identifikovat strategická partnerství a vyvrcholíme profesionálními cestami, které spojují studenty s zamÄstnavateli a mentory po celou dobu života.

PÅíležitost Cesty vymezit oblasti rozliÅ¡ování a udávat smÄr pro žadatele, studenty a absolventy.

PÅíležitost Cesty jsou následující:

  • Podnikání, daÅové a finanÄní trhy;
  • Civilní a trestní advokacie;
  • Vláda, politika a veÅejné služby;
  • Zdraví;
  • Inovace a podnikání;
  • a Public Interest Law.

PÅíležitosti Cesty informují vzdÄlávací a mentorské programy a vyvrcholí profesionálními cestami, které spojují studenty se zamÄstnavateli a mentory.

Profesní rozvoj studentů je jádrem každé pÅíležitosti cesty. Po náboru studentů se zázemím vhodným pro úspÄch na cestách poskytuje právnická fakulta studentům bohaté uÄební osnovy, možnosti klinického a terénního umísÅ¥ování, poradce fakulty, mentory absolventů, skupiny pÅátelských vrstev a Å¡kolení o odborném rozvoji, které jsou v souladu s každou pÅíležitostí. NaÅ¡e klinika a Justice Center, vláda Law Center, Institut pro regulaci finanÄního trhu, Center for Excellence v Právo výuce, a naÅ¡e bohatá síť absolventů a pÅíznivců vÅ¡ech pÅispÄje k profesnímu rozvoji a pÅíležitostí, každý Albany Law School student. Každá cesta zahrnuje Åadu podstatných právních stezek nebo koncentrací, které budou k dispozici vÅ¡em studentům. NapÅíklad, student může trvat kurzy v mezinárodním právu a zároveÅ sledují nÄkterý z cest.

Jedním z mÄÅítek úspÄchu zákona Å¡koly je jeho schopnost umístit studentů v jejich zvolené oblasti na dokonÄení studia. Albany Law School se zavazuje k používání nabízenou možnost Cesty k optimalizaci konkurenÄní výhodu naÅ¡ich absolventů a pÅíprava k získání zamÄstnání ve zvolené oblasti. Budeme pracovat s každým studentem s cílem maximalizovat pÅíležitosti pro žádoucí kariéry umístÄní a profesního a osobního úspÄchu.

Mezi cestami zjiÅ¡tÄnými v tomto plánu nejsou pevné nebo statické. Dráhy budou hodnoceny každý rok, a upraveny nebo nahrazeny podle potÅeby, aby bylo zajiÅ¡tÄno, že poskytují naÅ¡im studentům nejvíce pÅísného a úÄinného akademického programu, a kladou naÅ¡im absolventům v nejlepší pozici k úspÄchu poté, co právnické fakulty s ohledem na souÄasné realitÄ profese a trhu práce.

Místa

Albany

Adresa, 1. řádek
80 New Scotland Avenue
12208-3494 Albany, New York, Spojené státy americké